CISM Hungary

CISM Day - Run for Peace - Regisztráció (Budapest)

Bővebb információkért kattintson ide!

A Nemzetközi Katonai Sporttanács (Conseil International du Sport Militaire) és a Magyar Honvédség által 2018. február 16-án szervezett „CISM Day - Run for peace!” elnevezésű rendezvényen történő részvétel biztosítása céljából szükséges adatkezelést a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság - MH HFKP (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett, az online regisztrációs felületen ad meg.
A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése a rendezvény befejezését követő napig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A regisztrációs lapon szereplő adatokkal kapcsolatban az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő a rendezvény lebonyolításával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogával, (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)fordulhat.

CISM Hungary - Index
Next event

46nd World Military Championship Modern Pentathlon

2018. 09. 24. - 30.
Budapest
Dear Visitor,
The Hungarian Defense Forces have been entrusted by the International Military Sports Council (CISM). On behalf of The Hungarian Defense Forces I welcome You at the official website of this event.

Col. Zoltan Eleki (PhD)
Chief of Hungarian Delegation

“Friendship through Sport”

“Friendship through Sport”