Honvédelmi Tábor

Jelentkezés a táborba

Jelentkező adatai

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Magasság (cm):
Póló méret:

Tábor kiválasztása

A jelentkező születési idejének megadását követően tudja kiválasztani a korcsoportjának megfelelő tábort. A táborok 12-18 évesek (2000.01.01-2006.12.31. között születettek) számára kerülnek megrendezésre!

Jelentkező törvényes képviselőjének adatai

Név:
Telefon:
E-mail:

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra, továbbá 2018. május 25. napjától a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben foglaltakra figyelemmel az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Az Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (továbbiakban MH HFKP) gondozásában, 2018. között megrendezésre kerülő Honvédelmi Táborba történő jelentkezés, az igények felmérése, a részvétel biztosítása, a rendezvény lebonyolítása céljából szükséges adatkezelést a MH HFKP (Budapest, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11; tel.: 1 224 8345; mh.hfkp@hm.gov.hu) és a * (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok kezelése az érintett/ek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett/ek a jelentkezési lap aláírásával ad/nak meg. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatok kezelése a jelentkezési lap benyújtásától a Honvédelmi Tábor utolsó napját követő 30. napig tart. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jelentkezési lapon szereplő adatokkal kapcsolatban az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelőnek a Honvédelmi Tábor lebonyolításával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) annak lebonyolítása céljából. Az adatkezelő olyan szervezési és technikai megoldásokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett adataihoz kizárólag az adatkezelő és az előző bekezdésben írt betekintésre jogosultak férjenek hozzá. Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a tájékoztatáshoz-, hozzáféréshez-, helyesbítéshez-, törléshez-, az elfeledtetéshez való jogával, személyes adatai kezelésének korlátozásával, valamint a tiltakozáshoz és a adathordozhatósághoz való jogával, továbbá jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ), illetve bírósághoz fordulhat. A fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok a jelentkezési lapon szereplő saját személyes adataim kezeléséhez. (16. életévét betöltött jelentkező esetén) A fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok a jelentkezési lapon szereplő saját-, és a 16. életévét be nem töltött gyermekem személyes adatai kezeléséhez. (16. életévét be nem töltött jelentkező esetén)Hírlevél

Adatvédelmi tájékoztató

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) a honvédelmi neveléssel összefüggő tájékoztatót kíván Önnek küldeni, melyre hozzájárulása esetén, nevének és email címének megadásával tud jelentkezni. Adatvédelmi tájékoztató adatvédelmi nyt. szám: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra, továbbá 2018. május 25. napjától a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben foglaltakra figyelemmel az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. A honvédelmi neveléssel összefüggő tájékoztatók megküldése céljából szükséges adatkezelést a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (Budapest, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.; tel.: 1 224 8345; mh.hfkp@hm.gov.hu) (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. Az érintett nevének, email címének és (törvényes képviselő esetén 16 életévét be nem töltött gyermeke) életkorának kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett a hírlevélre történő jelentkezéshez szükséges nyilatkozat aláírásával ad meg. Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az érintett 20. életévének betöltéséig tart. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatban az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelőnek a honvédelmi neveléssel összefüggő tájékoztatók elkészítésével, továbbításával összefüggő feladatok végrehajtásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) annak végrehajtása céljából. Az adatkezelő olyan szervezési és technikai megoldásokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett adataihoz kizárólag az adatkezelő és az előző bekezdésben írt betekintésre jogosultak férjenek hozzá. Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a tájékoztatáshoz-, hozzáféréshez-, helyesbítéshez-, törléshez-, az elfeledtetéshez való jogával, személyes adatai kezelésének korlátozásával, valamint a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jogával, továbbá jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ), illetve bírósághoz fordulhat. A fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy az MH HFKP részemre honvédelmi neveléssel összefüggő tájékoztatót küldjön, és e célból nevemet, email címemet és életkoromat/16 életévét be nem töltött gyermekem életkorát kezelje. (16. életévét betöltött jelentkező esetén vagy törvényes képviselő esetén)


2009-2019
Minden jog fenntartva! - Hibajelentés