Adatvédelem

section-03ed49e

Adatkezelési tájékoztató

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az online katonai toborzás érdekében történő adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 

I. Az adatkezelő:

 

a) Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: 06 (1) 236-5275, honlap: hadkiegeszites.hu, e-mail: mh.kiknyp@hm.gov.hu, tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Osztály Online Toborzó Iroda,  cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: 06 (1) 433-9099, e-mail: onlinetoborzo@mil.hu

 

b) az adatkezelő képviselője: Szűcs Imre ezredes, parancsnok

 

c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Sági Sándor alezredes, tel.: 06/30-815-0214, e-mail: sandor@hm.gov.hu

 

II. Az adatkezelés

 

 1. a) Az adatkezelés célja a Magyar Honvédség létszámának biztosítása toborzás által.

 

 1. b) Adatkezelésünk jogalapja az 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 9. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás.

 

 1. c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

 

 1. d) A jelentkezési szándék kinyilvánítása során benyújtott, önéletrajzban szereplő személyes adatok (Haktv. 1. sz. mellékletében szereplő adatok) kezelése a jelentkező kérelmére történik. Az online toborzó nyilvántartás alapja a jelentkező által kitöltött önéletrajz, ezáltal a kezelt adatokat Érintett bocsátja rendelkezésre. A jelentkező önéletrajzának megküldése előtt írásban nyilatkozik az adatai kezeléséről kapott tájékoztatás megtörténtével. A jelentkező a tájékoztatás alapján tudomásul veszi, hogy önéletrajzának megküldését követően az továbbításra kerül az állomány utánpótlásának biztosítása céljából a honvédelmi/honvédségi szervezetek személyügyi vezetői részére.

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

 

 1. a) Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet:
 • a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka
 • a Honvédség központi személyügyi szerve
 • annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet
 • az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet feladatának ellátásához szükséges ideig és mértékben.

 

 1. b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

 

 1. c) Az adatkezelő harmadik fél részére adattovábbítást végez: Az Online Toborzó Iroda az önéletrajzokat az MH alakulatai részére megküldi pályáztatás céljából.

 

 1. d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

 1. e) A fenti személyes adatok kezelése az önéletrajzok továbbításáig tart, az adatok statisztikai célú feldolgozása során az önéletrajzot benyújtó személy kiléte már nem állapítható meg.

 

IV. Az Ön jogai:

 

 1. Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:

 

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,

- az adatkezelés korlátozását

 1. a) ha az Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk,
 2. b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozta vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 3. c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 4. d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,
 5. e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

 

- személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

 

 1. b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

 

Letölthető PDF formátum ITT!

Kapcsolat

Online Toborzó Iroda
Országos Ügyfélszolgálat
Tel.:
+36/1-433-9099

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala