És te
Készen állsz?

#hightech #batorsag #kozosseg

C

Adatkezelési tájékoztató – call center

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint „a toborzó-nyilvántartás telefonos ügyfélszolgálata által” megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.

1.  Bevezetés

A www.iranyasereg.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) regisztráló felhasználókat az adatkezelő adatfeldolgozója, a HM Zrínyi Nonprofit Kft. telefonos ügyfélszolgálata (a továbbiakban: Call Center) az érintett által megadott telefonszámon felhívja és toborzó tevékenységet végez. A beszélgetésről hangfelvétel készül.

A Call Center működése során messzemenőkig figyelembe vesszük a felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét, információs önrendelkezési joguk biztosítását. Az ügyfelek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztató bemutatja, hogy a Call Centerben milyen személyes adatok kezelése történik, illetve hogyan biztosított a személyes adatok megőrzése és védelme.

2.  Az adatkezelőre vonatkozó adatok

a) az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: 06 (1) 236-5100, honlap: hadkiegeszites.hu, e-mail: mh.kiknyp@hm.gov.hu) b) az adatkezelő képviselője: Durgó Tamás alezredes

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Ézsiás Norbert Ernő hadnagy (tel.: +36-1-236-5111/25-879, e-mail: ezsias.norbert@mil.hu)

 

3.  Az adatkezelés

3.1.  A személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatok kezelésének célja a felhasználóval történő beszélgetések hangfelvételeinek rögzítése a toborzási feladatok eredményes és bizonyítható módon történő elvégzése, az adatok pontossága követelményének teljesítése érdekében.

3.2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz jelen „adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”, figyelemmel a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. CXL. törvény 68. § e) pontjában meghatározott feladatra.

3.3. Az adatkezelés időtartama: A hanghívások megőrzésének időtartama a rögzítéstől számított azon időtartam, amely idő alatt a hangfelvételben közölt adat rögzítésre nem kerül a toborzó-nyilvántartásba, de legkésőbb a rögzítéstől számított 30 nap.

3.4. A kezelt adatok köre: a felhasználó hangja.

3.5. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

3.6. A személyes adatok megadása nélkül az adatkezelés céljaként meghatározott feladatok elvégzése nem lehetséges.

4.  Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

4.2. Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk.

4.3. Adatfeldolgozóra vonatkozó információk:

Az adatfeldolgozó megnevezése: HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó címe, székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B

Az adatfeldolgozó elérhetősége:
telefonszám: +36 1 336 2030
honlap: hmzrinyi.hu
e-mail-cím: info@hmzrinyi.hu

Az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése:
– call center szolgáltatás biztosítása

 

5.  Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

5.1. Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül:
 • – ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
  • jogellenes adatkezelés esetén Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • ha Ön tiltakozott az adtakezelés ellen, úgy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • A tiltakozáshoz való joga alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.2. Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.