Adatvédelem

section-03ed49e

Adatkezelési tájékoztató

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben, foglaltak szerint az „Online katonai toborzás” során végzett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:

a) Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: 06 (1) 236-5275, honlap: hadkiegeszites.hu, e-mail: mh.kiknyp@hm.gov.hu), a tényleges adatkezelés helye: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Osztály Online Toborzó Iroda, cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: 06 (1) 433-9099, e-mail: onlinetoborzo@mil.hu

b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte: Szűcs Imre ezredes, parancsnok

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Ézsiás Norbert Ernő hadnagy, tel.: 06/30-925-3940, e-mail: ezsias.norbert@mil.hu

II. Az adatkezelés leírása, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, érintettek köre, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása

a) Az adatkezelés célja: a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 9. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, a szerződéses, a hivatásos, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és az önkéntes tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása.

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Haktv. 9. § (1) bekezdésén alapszik.

c) A kezelt adatok köre: születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei, az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és az egyéb képesítésre vonatkozó adatok, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím.

d) Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Haktv. 9. § (7) bekezdése alapján, a toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati viszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédségi szervezet kezeli tovább. Szolgálati viszony létrejötte hiányában az adatokat haladéktalanul törölni kell.

e) Az adatkezeléssel érintettek köre: A szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és az önkéntes tartalékos katonának jelentkező személyek.

f) A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: az adatokat a jelentkező, az általa kitöltött jelentkezési adatlapon szolgáltatja.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás

a) A Haktv. 9. § (7) bekezdése alapján, amennyiben az érintettel szolgálati viszony jön létre, úgy a toborzó szakterület az általa kezelt adatokat, a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédségi szervezethez továbbítja és az kezeli tovább.

Ezen kívül, a hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

b) Az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánjuk továbbítani.

c) Az adatkezelési tevekénység végzése során adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozóra vonatkozó információk:

 

Az adatfeldolgozó megnevezéseAz adatfeldolgozó címeAz adatfeldolgozó elérhetőségeAz adatfeldolgozási tevékenység megnevezése
HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság1087 Budapest, Kerepesi út 29. B. éptelefonszám: +36 1 459 5305

honlap: hmzrinyi.hu,

e-mail cím: info@hmzrinyi.hu

- tárhely szolgáltatás biztosítása alvállalkozó bevonásával,

- e-mail szolgáltatás biztosítása,

- információ-technológiai támogatás biztosítása,

- alkalmazások és szerverkörnyezet frissítése,

- weboldal működésének felügyelete, továbbá

- a jelentkezési adatlapon szereplő adatok feldolgozása, tárolása.

 

IV. Az Ön jogai:

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

 

b) Ön a pontban felsorolt adatai tekintetében kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,

- személyes adatainak törlését, az alábbi esetekben:

- az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,

- a célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

- a jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte,

- az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában (adatkezelés korlátozása) meghatározott időtartam eltelt.

c) az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti az alábbi esetekben:

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és az adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

- az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

- az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, e vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.

 

d) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Infotv., illetve az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

 

Letölthető PDF formátum ITT!

Rendeltetés

Az örökség, mely kötelez! Háborúink hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nemzetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Az általuk megtestesített ideák gyakorlása, vagyis a hierarchia elfogadása, a parancs és az engedelmesség rendje, a harc közbeni heroizmus, a becsület és hűség, valamint az önfeláldozás erényei, időtlen értékek, melyek a nemzet létének, egységének és fennmaradásának is elengedhetetlen feltételei.

Hol találkozhatunk?

Az online térben a Központi Online Toborzó Iroda várja a jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet, amit a Facebook Messengeren Irány a Sereg névre címzett új üzeneten keresztül bármikor elküldhetsz.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei hadkiegészítő és toborzó irodáinak ügyfélfogadási időpontjai az alábbiak szerint alakulnak!

Toborzó Irodák Elérhetőségei


Ezen kívül rendezvényeinken is találkozhatsz velünk személyesen

Rendezvényeink

Jelentkezz közénk

Érdekel a katona élet? Kipróbálnád magad? Válaszolj pár kérdésünkre és tudd meg mi számodra az ideális pálya:

JELENTKEZÉS

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Irány a Sereg! – a Magyar Honvédség Karrieroldala