És te
Készen állsz?

#hightech #batorsag #kozosseg

Adatkezelési tájékoztató – Toborzó-nyilvántartás

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint „a toborzó-nyilvántartás” vonatkozásában végzett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben a következőkről tájékoztatom:
I. az adatkezelő:

a) Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (1134 Budapest, Dózsa György út 51., tel.: (+36-1)-236-5100, honlap: hadkiegeszites.hu, e-mail: mh.kiknyp@hm.gov.hu)

b) az adatkezelő képviselője: Durgó Tamás alezredes
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Ézsiás Norbert Ernő hadnagy (tel.: (+36-1)-236-5111/25-879, e-mail: ezsias.norbert@mil.hu)

II. Az adatkezelés leírása, célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az érintettek köre, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása

a) Az adatkezelés célja: a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a hivatásos, a szerződéses, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altisztjelölti, az önkéntes tartalékos és a honvédelmi alkalmazotti állomány utánpótlásának biztosítása.

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Haktv. 36. § (1) bekezdésén alapszik.

c) A kezelt adatok köre: születési családi és utónév, házassági családi és utónév, arcképmás, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, utónevei, személyi azonosító, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím, családi állapot, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, az útlevél száma, érvényességi ideje, valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló iskolai végzettség, valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló szakképzettség, az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések, valamint meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat adatai, az idegennyelv-ismeret adatai, a gépjárművezetői engedély adatai, képességeire vonatkozó adatai, a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok: a honvédségi szervezet megnevezése, a rendszeresített rendfokozat, az előírt iskolai végzettség, a beosztás megnevezése, a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma, a szakmai számok, a munkaköri azonosító kód, a beosztás betöltését korlátozó tényezők megfelelésének megnevezése, különös tekintettel a külső megjelenésre, a jogszabályban meghatározott munkavállalást általánosan korlátozó tényezők, a jelentkező preferenciáira vonatkozó adatok: a megpályázni kívánt preferált beosztások megnevezése, a jelentkező elvárásai a megpályázni kívánt beosztással szemben, a jelentkező mobilitásával kapcsolatos adatok, a jelentkező beállítottságát mérő tulajdonságok, elérni kívánt jövedelem, mobilitás, érdeklődési kör, az alkalmazási feltételek adatai: a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány, a várható katonai alkalmasságra vonatkozó adatok, a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai: a szolgálati viszony jellege, a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje, a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok, elért rendfokozat(ok), a betöltött beosztások, külföldi szolgálati helyek és idő, az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hivatásos vagy szerződéses szolgálatra vonatkozó adatok, az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai, a Honvéd Kadét Programban történő részvételre vonatkozó adat, a Honvédelmi Táborban való részvételre vonatkozó adat.

d) Az adatkezelés időtartama: a Haktv. 36. § (6) bekezdése alapján, a toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati, foglalkoztatási jogviszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli tovább. Szolgálati, foglalkoztatási jogiszony létrejötte hiányában az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a jelentkező kéri az adatainak további kezelését, annak érdekében, hogy a későbbi jogviszony-létesítés lehetőségéről tájékoztatást kapjon.

e) Az adatkezeléssel érintettek köre: A hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altisztjelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédelmi alkalmazottnak jelentkezők.

f) A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: a Haktv. 36. § (4) bekezdése alapján az az adatkezelés az érintettek adatszolgáltatásán alapul.

g) Az adatkezelő által kezelt adatok a HM fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerbe (a továbbiakban: HM KGIR) kerülnek rögzítésre.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás

a) A Haktv. 36. § (6) bekezdése alapján, a toborzó szakterület által kezelt adatokat az adatkezelő a kiválasztás és a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony létrehozása érdekében továbbítja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédelmi szervezet részére. A toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati, foglalkoztatási jogviszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli tovább.
b) Az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk.
c) Az adatkezelési tevekénység végzése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe.
Az adatfeldolgozókra vonatkozó információk:

Az adatfeldolgozó megnevezése: HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó címe, székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
Az adatfeldolgozó elérhetősége:
telefonszám: (+36-1)-336-2030
honlap: hmzrinyi.hu
e-mail-cím: info@hmzrinyi.hu

Az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése:

– call center szolgáltatás biztosítása,
– a toborzott személyek fenti adatkörnek megfelelő adatainak rögzítése, és
– ezen adatok továbbítása az adatkezelő részére,
– tárhelyszolgáltatás biztosítása alvállalkozó bevonásával,
– e-mail-szolgáltatás biztosítása,
– információtechnológiai támogatás biztosítása,
– alkalmazások és szerverkörnyezet frissítése,
– weboldal működésének felügyelete, továbbá
– a jelentkezési adatlapon szereplő adatok feldolgozása, tárolása.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: HM Védelemgazdasági Hivatal
Az adatfeldolgozó címe, székhelye: 1135 Budapest Lehel u. 35-37.
Az adatfeldolgozó elérhetősége:
telefonszám: (+36-1)-236-5226
e-mail-cím: hm.vgh@hm.gov.hu

Az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése:
– a HM KGIR üzemeltetése, valamint központi adatkezelési műveletek végrehajtása

IV. Az Ön jogai:

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

b) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:

– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
– személyes adatainak törlését, az alábbi esetekben:

– az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az Infotv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
– törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
– az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja
– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
– az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában (adatkezelés korlátozása) meghatározott időtartam eltelt.

 

-Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti az alábbi esetekben:

– ha Ön vitatja az adatai pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és az adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
– az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
– az adatkezelés jogellenessége miatt (Infotv. 20. § a) pontja alapján) az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, e vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.

 

c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Infotv.-t, illetve az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: (+36-1)-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.