Weboldalunkon sütiket („cookies”) használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek!

Megértettem Tudj meg többet


Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A feliratkozás gombra való kattintással egyetértek a Magyar Honvédség Hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójával.
BÉTA

×
MH

Bejelentkezés MH ID szolgáltatáson keresztül!


MH ID regisztráció

Figyelem!

Az MH ID szolgáltatás jelenleg belső tesztelés alatt van.
A felhasználók tervezetten 2020 első negyedévétől vehetik igénybe.
Jegyezz meg!


Egyenruha nélküli szolgálatot vállalnál?

Számodra is van megoldás!

Honvédelmi Alkalmazotti foglalkoztatás


2019. január 1-től a Magyar Honvédség foglalkoztat honvédelmi alkalmazottat és munkavállalót egyaránt.  A korábbi közalkalmazotti jogviszonyok és munkakörök 2019.01.01-vel – többségében – honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá és munkakörré alakultak át.

Hogyan lehetek honvédelmi alkalmazott?
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, cselekvőképes, állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem állószeméllyel létesíthető.  Nem magyar állampolgár kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a honvédelmi alkalmazotti munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem kötött, és az alkalmazni tervezett személy a honvédelmi alkalmazotti munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

Mikor nem lehetek honvédelmi alkalmazott?
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, aki büntetőeljárás hatálya alatt, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll. Aki ellen végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig, szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

Honnan tudok értesülni az üres, betölthető honvédelmi alkalmazotti munkakörökről?
A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazotti munkakör betöltésére a Haj.tv. 13. § (1) bekezdése alapján nyílt vagy zárt pályázatot írhat ki.
Nyílt pályázat esetén a pályázati kiírás nyilvános. A nyílt pályázatot a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) hivatalos lapjában és honlapján, a honvédelmi szervezet honlapján, a közszolgálati vagy civil állásportálon, az elektronikus levelező rendszeren, továbbá HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeren (a továbbiakban: HM KGIR) keresztül kell közzétenni.

Jelentkezés
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony kinevezéssel, (szerződéssel) jön létre. A jogviszony létesítésével kapcsolatos információkat az adott honvédelmi szervezet személyügyi részlegétől kaphat. 
A felvételi eljárás az adott honvédelmi szervezetnél egy személyes meghallgatással kezdődik. Itt kap részletes tájékoztatást felvétel folyamatról, követelményekről. 
A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges okmányok: 
- társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló okmány (TAJ kártya), 
- adóazonosító jel, 
- érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya), 
- érvényes személyazonosító igazolvány, 
- iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok, 
- érvényes gépjárművezetői engedély, 
- nyelvvizsga bizonyítvány, 
- egyéb végzettséget, képzettséget igazoló okmányok
- önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

Mit kell tudni az alkalmassági vizsgálatról?
A honvédelmi alkalmazott munkába lépését megelőzően köteles részt venni a munkakör betöltéséhez szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálaton, az ingyenes orvosi vizsgálatot a honvédelmi szervezet biztosítja.
A munkaköri alkalmassági vizsgálathoz az alábbiak szükségesek: 
- társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló okmány (TAJ kártya), 
- 1 hónapnál nem régebbi háziorvosi tájékoztató,
- 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen lelet,
- nők esetében: 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és 1 éven belüli cytológia lelet, 45 éves életkor felett 1 évnél nem régebbi mammográfiai lelet,
- 1 évnél nem régebbi laboratóriumi lelet,
- munkakörtől függően gépjárművezetőknek jogosítvány, konyhai alkalmazottak esetében egészségügyi kiskönyv, monitoros munkakör esetén szemészeti vizsgálat eredménye.

Milyen okmányok szükségesek a kinevezéshez?
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amit a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (HAJ tv.) alapján kell kikérni,
eddigi munkaviszonyokat igazoló munkáltatói igazolások,
az üzemorvosi igazolások eredeti példánya,
érvényes személyazonosító igazolvány,
érvényes adóazonosító jel vagy az azt igazoló hivatalos okmány,
érvényes társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítvány,
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok,
érvényes gépjárművezetői engedély (ha van),
a munkanélküli járadék folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól (mettől meddig folyósították),
bankszámlaszám (vagy folyószámla-szerződés), ahová az illetmény (fizetés) utalását kéri,
házassági anyakönyvi kivonat (ha házas),
gyermek (ha van) születési anyakönyvi kivonata (csak kiskorú gyermek esetén),
feleség/férj, gyermek (ha kiskorú) adószáma és társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ), lakcímkártyája,
A felsorolt okmányok hiánya esetén az illetmény és egyes járandóságok sérülhetnek!
Mit jelent a próbaidő?

A kinevezésben a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, amelynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartama alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.

Mire vagyok jogosult már a próbaidő alatt is?

Honvédelmi alkalmazotti állománykategória esetén kinevezés szerinti illetményre, pótlékokra, kedvezményes étkezésre, a feltételek fennállása esetén munkába járás költségtérítésre, valamint a honvédelmi alkalmazotti igazolvány megléte mellett egyéb nagyvállalatoknál kedvezményes vásárlási lehetőségek (Praktiker, Hervis stb.)

Milyen ösztönző eszközök vannak a honvédelmi alkalmazott előmenetelére?

A honvédelmi alkalmazott tartósan magas színvonalú munkavégzése vagy kiemelkedő munkateljesítménye esetén
- a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolás esetén munkatársi, illetve főmunkatársi,
- az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba sorolás esetén tanácsosi, illetve főtanácsosi cím adományozható.

Mennyi időre szól a honvédelmi alkalmazotti jogviszony?
Alapvetően a honvédelmi alkalmazott és a munkáltató között határozatlan idejű munkaszerződés jön létre. Határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése csak konkrét projektfeladat ellátása, vagy helyettesítés esetén lehetséges.

Mit tartalmaz a kinevezés?
A honvédelmi alkalmazott kinevezésének tartalma és formája a 2012. évi I. törvény (munka törvénykönyve) alapján készül el. Kötelező tartalmi elemei a munkakör
A munkáltató a Munka Törvénykönyve 46 §-a alapján legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót:
- a napi munkaidőről,
- az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
- a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
- a munkakörbe tartozó feladatokról,
- a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
- a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
- arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
- a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.


A honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésénél a munkáltató átadja kinevezési határozatot és a szolgálati időről szóló határozatot. 

Hol és hogyan részesülök továbbképzésben?
A honvédelmi alkalmazott évente legalább egy alkalommal köteles részt venni a szakterületéhez kapcsolódó elméleti honvédelmi továbbképzésen (a továbbiakban: honvédelmi továbbképzés). A honvédelmi továbbképzés tananyagát a szakmai felelős szervezetekkel együttműködésben a HM oktatásért felelős szervezeti egysége állítja össze. A honvédelmi továbbképzést a honvédelmi szervezet kiképzésért felelős szervezeti egysége, annak hiányában a honvédelmi szervezet vezetője által kijelölt szervezeti egység vagy személy hajtja végre. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományába tartozó honvédelmi alkalmazottak honvédelmi továbbképzése tananyagának összeállítását, a honvédelmi továbbképzés megszervezésének és lebonyolításának rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg. A honvédelmi alkalmazott honvédelmi továbbképzési kötelezettségét a honvédelmi továbbképzésen történő személyes részvételével köteles teljesíteni, és azt az aláírásával igazolja. A honvédelmi alkalmazott honvédelmi továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő nappal kezdődik.

Melyek honvédelmi alkalmazottként a fontosabb kötelességeim?
Az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban kell megjelennem, és feladatomat teljesítenem, illetve e célból rendelkezésre állnom;
Munkaköri feladataimat a munkaköri leírásnak és a honvédelmi szervezetek egyéb belső intézkedéseinek megfelelően – szükség esetén a veszély vállalásával –, az elvárható szakértelemmel és gondossággal végrehajtanom;
Munkatársaimmal együttműködve a munkámat úgy kell végeznem és általában olyan magatartást tanúsítanom, hogy az – kivéve, ha ez a feladat végrehajtásával elkerülhetetlenül együtt jár – más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi károsodását ne idézzen elő;
A számomra meghatározott oktatásban (képzésben) és vizsgákon részt kell vennem;
A minősítési követelményeknek eleget kell tennem;
Munkaidőn kívül is munkakörömhöz méltó magatartást kell tanúsítanom;
Köteles vagyok megtartani az állami és a szolgálati titkot, valamint az adatok védelmére vonatkozó szabályokat.


Mennyi lehet az elrendelhető rendkívüli munkaidő?
Az elrendelhető rendkívüli munkaidő tartama naptári évenként 250 – készenlét esetén 300 – óra, ezen felüli rendkívüli munkaidő önként vállalható.

Milyen szabadságokra jogosult a honvédelmi alkalmazott?
- alapszabadágra; 
- és pótszabadságra.

A honvédelmi alkalmazott alapszabadsága
- az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
- az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban említett munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap.

Milyen szabadságra és milyen címen lehet jogosult?
A honvédelmi alkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a honvédelmi alkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg. A magasabb vezető megbízású honvédelmi alkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő honvédelmi alkalmazottat évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg. Ha a honvédelmi alkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult. A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül a pótszabadság megilleti azt a honvédelmi alkalmazottat is, akit rendszeresen kettős egészségkárosító kockázatnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik kockázat nem ionizáló sugárzással függ össze.
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.
A férjnek és a feleségnek a házasságkötést követően öt munkanap pótszabadság jár, feltéve, hogy legalább az egyik házastárs első házasságát kötötte. Ezt a pótszabadságot az igénybe vevő kérésének megfelelően a házasságkötés napját követő 365 napon belül kell kiadni. A pótszabadság a honvédelmi alkalmazottat alapszabadságán felül akár egyszerre többféle jogcímen is megilleti. A fizetési fokozathoz kapcsolódó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár. A munkakör és a beosztás alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár. 

Hogyan lehet igénybe venni fizetés nélküli szabadságot?

A honvédelmi alkalmazottnak - kérelmére - a külszolgálat időtartamára fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha a honvédelmi alkalmazott házastársa, élettársa külszolgálatot teljesít. A honvédelmi szervezet - ha a kutatónak a kutatás-fejlesztési munka eredménye hasznosításában érdekelt vállalkozásnál történő munkavégzéshez e törvény szerint előzetesen hozzájárult - a kutatóval kötött megállapodás alapján a kutató számára a megállapodásban meghatározott időtartamra fizetés nélküli szabadságot engedélyez. A honvédelmi alkalmazott kérelmére - méltányolható egyéb egyéni indokból - a munkáltatói jogkört gyakorló fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet.

Mi az betegszabadság, és mennyi az időtartama?
A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A betegszabadságra a távolléti díj 70%-a  jár. A 16. naptól táppénz jár, ami a biztosítási jogviszonytól függően 60%. A kórházi kezelés esetén az illetmény 50%-ra lehet jogosult

Jár-e szülési szabadság, ha honvédelmi alkalmazott vagyok?
Igen, a Munka Törvénykönyve szerinti mértékű szülési szabadság illet meg. 

A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban részt kell-e vennem rendszeres egészségügyi ellenőrzéseken?
Igen, a Munka Törvénykönyve 51. § (4) bekezdés valamint a 33/1998 évi NM rendelet alapján életkórtól függően két három évente, 45 éves életkor felett évente üzemorvosi szűrő vizsgálaton kell részt venni. 

Értékelik-e a munkámat, és hogyan?
A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazottat jogviszonya alatt bármikor minősítheti.
A honvédelmi alkalmazott minősítésének szempontjai:
- A munkaköre ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek,
- A munkaköre ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka,
- A szakmai munka végzésével kapcsolatos problémamegoldó képesség,
- A szakmai munka végzésével kapcsolatos felelősség és hivatástudat,
- A szakmai munka végzésével kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet.

A vezetői beosztáshoz vagy munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok:
- A vezető által irányított szervezeti egység vagy intézmény munkájának színvonala,
- A vezető által irányított szervezeti egység vagy intézmény munkavégzésének szervezése,
- A vezető vezetői felkészültségének mértéke.

A minősítés során az egyes minősítési szempontok szerinti értékeléskor a következő pontszámokat kell alkalmazni:
- kiemelkedő minősítés három pont,
- megfelelő minősítés kettő pont,
- kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
- nem megfelelő minősítés nulla pont.
 
A honvédelmi alkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat.
A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani:
- nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, megfelelt,
- hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, megfelelt,
- harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, megfelelt,
- harminc százalék alatt alkalmatlan, nem megfelelt,
minősítést kap a honvédelmi alkalmazott.
A honvédelmi alkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő minősítésű.

Illetmény és egyéb juttatások

I. A honvédelmi alkalmazott illetménye alapvetően két bérelemből, illetményből és honvédelmi illetmény-kiegészítésből áll.  

A honvédelmi alkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
 
A társadalmi szférából történő bekerülés esetén az bérminimumok nagyságát 324/2018. (XII. 30.) kormányrendelet szabályozza. 2019 évben az alapfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók számára elérhető minimálbér 149.000 Ft/hó és a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók számára elérhető garantált bérminimum 195.000 Ft/hó. 
A 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet alapján az F/14 és J/4 fizetési- osztály és -kategória feletti beosztások (zölddel kiemelt terület) esetében a honvédelmi alkalmazottat a magasabb alapbér illeti meg.
A honvédelmi illetménykiegészítést a fizetési osztályok/fokozatok figyelembe vételével kell megállapítani. Az illetménykiegészítés alapösszege 39.200 Ft/hó.
 
Az illetménykiegészítés a fizetési fokozatok (az eltöltött szolgálati idő alapján) a táblázatban a függőleges, és a fizetési osztályok (az iskolai végzettség) a táblázatban a vízszintes alapján emelkedik.
Ha a honvédelmi alkalmazott nyilatkozata alapján – a hadkötelezettség bevezetése esetén – katonai szolgálat teljesítését (a továbbiakban: többletkötelezettség) önkéntesen vállalja, a honvédelmi illetménykiegészítés szorzószáma az meghatározott szorzószám 133%-a. 
 
II. A honvédelmi alkalmazott illetménypótlékra jogosult. 

Az illetménypótlék számításának alapja (a továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény által a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti illetménypótlék számításaként megállapított összeg.2019 évben 20.000 Ft.  
A megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg.
- magasabb vezető megbízással rendelkező honvédelmi alkalmazott esetén 30.000 Ft6hó
- vezető megbízással rendelkező honvédelmi alkalmazott esetén 30.000 Ft/hó.

A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg.
A pótlék mértéke
- munkatársi cím esetén 5.000 Ft/hó,
- tanácsosi cím esetén 10.000 Ft/hó,
- főmunkatársi cím esetén a pótlékalap 15.000 Ft/hó,
- főtanácsosi cím esetén a pótlékalap 20.000 Ft/hó.
Ha a honvédelmi alkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult, részére a vezetői pótlék jár.
A honvédelmi alkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha foglalkoztatására munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a honvédelmi alkalmazott számára fokozott megterhelést jelent.
A pótlék mértéke 20.000 Ft/hó.
Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a honvédelmi alkalmazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegennyelv rendszeres használata indokolt. A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a honvédelmi alkalmazott állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék. Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján.
(5) A pótlék mértéke 
- középfokú nyelvvizsga esetén 10.000 Ft/hó, 
- felsőfokú nyelvvizsga esetén 20.000 Ft/hó.

Munkáltatói döntés alapján a honvédelmi alkalmazott keresetkiegészítésre is jogosulttá válik. A jövedelem további növelésének lehetőségét a munkavállaló teljesítménye alapján adható kereset kiegészítések nyújtják, mértékét a munkáltató parancsnok határozza meg.  
A honvédelmi alkalmazott a heti munkaidőn túl teljesített feladatellátása után különböző műszakpótlékokra is jogosulttá válhat.
III. A honvédelmi alkalmazottak egyéb járandóságai

A honvédelmi alkalmazottak a részükre járó havi illetményen túlmenően különböző illetményen kívüli juttatásokra, költségtérítésekre és támogatásokra jogosultak, melynek leglényegesebb elemei a következők:

1.)  12.000 Ft/hó összegű, vendéglátás alszámlára feltöltött SZÉP-kártya juttatásra a 150.000 Ft/év adható Cafetéria keretösszeg terhére.
2.) Az 1995. CXVII. törvény 2019 január 1-től hatályba lépő módosítása kapcsán a Magyar Honvédség által nyújtott béren kívüli juttatások bérjövedelemként adóznak:
- helyi közlekedési bérlethez való bruttó 75%-os munkáltatói hozzájárulásra,
- havi bruttó 7.100 Ft összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásra,
- bankszámla-hozzájárulásra (bruttó 1.000 Ft/hó), 
- a gyermek születésétől kezdve egyéb feltételektől függően maximum a gyermek 25 éves koráig bruttó 30.000 Ft/év összegű nevelési támogatásra,
- közoktatásban résztvevő gyermek után bruttó 45.000 Ft/év összegű tanévindítási hozzájárulásra,
- 142.000 Ft/év ruházati költségtérítés, mely felsőruházatra, cipőre szabadon felhasználható,
- ingyenes egészségügyi ellátásra (csapatorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, szakorvosi ellátás),
- üdülési, rekreáció szolgáltatásra, regeneráló pihenés igénybevételére,
- kérelmére számla vagy bérlet leadása ellenében a helyközi utazási költségek 86 %-ának megfelelő költségtérítésre vagy az állományilletékes parancsnok döntése függvényében 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség folyósítására jogosult.
- 1 évet meghaladó szolgálati jogviszony megléte esetén 50%-os MÁV honvédelmi alkalmazotti kedvezmény,
- legfeljebb a nettó jövedelme 33%-ának kamatmentes illetményelőlegét kaphatja,
- gyermekszületés esetén bruttó 92.760 Ft/gyermek összegben születési támogatást és
- parancsnoki segélyt, magasabb parancsnoki vagy közigazgatási államtitkári segélyt igényelhet.

Tetszik az oldal? Mondd el másoknak is!
További elérhetőségek és ügyfélfogadás

A jelenlegi tartózkodási helyed alapján jelenítettük meg a hozzád legközelebbi Toborzó Irodánkat, de a címre kattintva válogathatsz a többi közül is.

KAPCSOLAT

Maradt még kérdésed? Vagy csak megosztanád velünk gondolataidat, ötleteidet? Keress minket!

Írj üzenetet Nekünk! A kiválasztott tárgynak megfelelően továbbitjuk leveledet az illetékes Bajtársainkhoz, akik
3 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot!